เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท เอมเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
AimvelEx (Thailand) Co.,Ltd.
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ, นำเข้า, ผลิต, ส่งออก, รวมถึงจัดจำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับการอุปโภค บริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 916/11 ถ.ไทรย้อย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 (ประเทศไทย)
เลขที่ทะเบียนบริษัท 0765559000446
โทรศัพท์ +66(0)32-706-548
โทรสาร -
เว็บไซต์ www.aimvelex.co.th
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น
ทุนชำระแล้ว 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น
ผู้สอบบัญชี สำนักงานเวชยันต์การบัญชี
25/142 ม.6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทร. 0-3241-4566