ธุรกิจบริษัท

ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจของบริษัท

บริษัท เอมเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจหลักด้านการค้าระหว่างประเทศโดยตรง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนการค้าของบริษัท

ทั้งเป็นผู้จัดหานำเข้าผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุดิบคุณภาพเพื่อเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้า หรือจัดหามาเพื่อจำหน่ายในไทย, เป็นตัวแทนค้าของแบรนด์ต่างๆ จากต่างประเทศที่สนใจเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย, เป็นผู้ส่งออกสินค้าทั้งแบรนด์ของบริษัทเอง และแบรนด์ของลูกค้าในไทยที่ต้องการส่งสินค้าไปทำการค้าในตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในส่วนของสินค้าประเภทอุปโภค บริโภคทั่วไปเป็นหลัก

2. ส่วนงานบริการ

จะเป็นส่วนของงานบริการด้านการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งเป็นส่วนของตัวแทนจัดการนำเข้าสินค้า วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์, โดยเป็นประเภทสินค้าอุปโภค – บริโภคต่างๆ เป็นหลัก เป็นตัวแทนส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ, ตัวแทนเจรจาการค้ากับบริษัทต่างประเทศที่ลูกค้าสนใจทำธุรกิจด้วย, บริการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคสำเร็จรูปต่างๆ จากต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิต หรือจัดจำหน่ายโดยตรงในประเทศไทย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ตราผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย

Coming soon

Coming soon

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นำเข้าของบริษัท

ตราผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนำเข้ามาจำหน่าย

Coming soon

Coming soon

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่บริษัทส่งออก

ตราผลิตภัณฑ์ที่บริษัทส่งออก

Coming soon

Coming soon