Vision and Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร

พันธกิจ

มุ่งเน้นที่จะคัดสรร จัดหา สนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมากที่สุด ควบคู่การพัฒนาบุคลากรให้มีความแข็งแกร่ง และมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าของบริษัทฯ